R O M Â N I A

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

primăria comunei CHISELET

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

Nr. 3573 din 06 decembrie 2018

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional Principal, din cadrul compartimentului urbanism-cadastru al aparatului de specialitate al Primarului comunei Chiselet

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art. 50 alin.(2) din H.G.R. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

 

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor
1. ANGHEL CATALINA Consilier clasa I, grad profesional principal Primăria comunei Chiselet ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10 decembrie, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi.

Candidaţii nemultumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HGR nr 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările  ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi 06 decembrie 2016, ora 15 00 la sediul Primăriei comunei Chiselet, judeţul Călăraşi.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

VAsilica  MITEA