Primăria Comunei Chiselet cu sediul în strada Şoseaua Călărași, nr. 215, Comuna Chiselet, Judeţul Călărași în baza legii 188/1999, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuţie, vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional principal, ȋn CompartimentulUrbanism – Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţii generale de participare la concurs: candidaţii trebuie să ȋndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite  cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ȋn domeniile de licenţă arhitectură sau inginerie geodezică;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani;

aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, adaptabilitate, conștiinciozitate, receptivitate, punctualitate, politeţe.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

proba scrisă în data de  10.12.2018, ora 10:00, la sediul instituției.

interviul în data de 12.12.2018, ora 10:00, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen  de  20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și trebuie să conţină, ȋn mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin.(1) din HG nr. 611/2008.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Chiselet din Str. Şos. Călărași, nr. 215, Com. Chiselet, Jud. Călărași sau la tel. 0242521023 / 0242521025, persoana de contact viceprimar Tudorel FOTIN.

Bibliografie propusa pentru functionarul public din cadrul Compartimentului  Urbanism-Cadastru:

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare

9. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;