Registru Proiect de dispozitie

0
08.04.2021
Un titlu de test
08.04.2021

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând c? sunt respectate condi?iile Legii nr.52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PRIMARUL COMUNEI CHISELET
---

  Contrasemneaz? pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Chiselet
---